Vedtægter

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Vedtægter for grundejerforeningen


                                                                                                                     

                                                                                                              
Vedtægter for grundejerforeningen Bøtø:                                                                                                                                                                               Indbetalingskort for kontingent 2023, udsendes i januar og udgør 2.000 kr. pr. parcel.Kap. 1.

Foreningens navn og hjemsted:


 • 1.

 

 • Foreningens navn er Grundejerforeningen  Bøtø. 


 • 2.

 

 • Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kom­mune.

 

Kap. 2.

Foreningens område og medlemskreds:


 • 3.

 

Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene matr.nr.8 fs – 8 fø, 8 ga – 8 gø, 8 ha – hø, 8 ia – iø, 8 ka – kø, 8 la – 8 lø, 8 ma – 8 mø, 8 na, 8 nb og 8 nc samt matr.nr. 10 e, 10 qg - 10 qø, 10 ra - 10 rz Bøtø by, matr. nr. 8 fl – 10 qd Bøtø                by og matr. nr. 47 Bøtø Nor, Væggerløse, der er beliggende inden for Lokalplan nr. 69.


 • 4. 


            Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for forenin­gens område.

   

  Kap. 3.

  Foreningens formål og opgaver:


  • 5.

   

  Stk. 1. Grundejerforeningen skal overtage drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

   

              Grundejer­foreningen ud­fører tillige de opgaver, der i øvrigt henlægges til for­enin­gen i medfør af  lovgivningen, samt den til enhver tid gældende lokalplan for området.

   

  Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsam­lingsbeslut­ning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

   

  Stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.


  • 6. 

             

              Grundejerforeningen er uafhængig af partipo­litiske interesser.

   

  Kap. 4.

  Medlemmernes forhold til foreningen:


  • 7.

   

  Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og ad­ministration af de til foreningen henlagte opgaver skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

   

  Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fast­satte bidrag.

   

  Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkost­ninger, men tillige et rentebeløb på 1% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.

   

  Stk. 4. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalfor­samlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

   

  Stk. 5. Efter afslutning af byggeri på grunden har grundejeren pligt til at udbedre skader på veje og rabatter forårsaget af byggeriet eller leverandører

              til dette samt afrette rabatten ud for egen grund med fald mod skel, så regnvand frit kan løbe væk fra kørebanen.

   

  Stk. 6. På parcellerne eller på vejarealer inden for grundejerforeningens område må der ikke foretages oplagring, herunder henstilling af campingvogne, uindregistrerede biler, lastbiler, lystfartøjer eller tilsvarende. I forbindelse                  med byggeri kan campingvogne midlertidigt henstilles til anvendelse som mandskabsvogne.

   

  • 8.

   

  Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af fore­ningen.

   

  Stk. 2. Der betales lige store bidrag for alle ejendomme.

   

  Stk. 3. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

   

  • 9.

   

              I forholdet til tredjemand hæfter medlem­merne ikke for fore­ningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

   

  • 10. 

   

  Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

   

  Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer, opstået i dennes ejertid, over for foreningen.

   

  Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejer­skiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt tidligere ejers eventuelle nye bopæl.

   

  Stk. 4. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fraadministrator eller                            bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke                kommer frem til medlemmet.


  Stk. 5. Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser                til generalforsamlinger, referater, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-boks eller lignende.


  Stk. 6. Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig                              elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.


  Stk. 7. Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om at fremtidig korrespondance                  skal ske med almindelig post.


  Stk. 8. Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.


  • 11.

   

  Stk. 1. Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlem­met.

   

  Kap. 5.

  Foreningens ledelse og administration:


  • 12.

   

  Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerfore­ningens højeste myndighed.

   

  Stk. 2. Medlemmerne, medlemmers ægtefæller og medlemmer af ejerens husstand har altid ret til at være til stede ved generalforsamlingen.

   

  • 13.

   

  Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned i Guldborgsund kommu­ne.

   

  Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af be­styrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

   

  Stk. 3. Dagsorden, der fastsættes af bestyrel­sen, skal følge med ind­kaldelse til generalfor­sam­lingen. Det samme gælder det under­skrevne årsregnskab samt forslag til budget for det kommende regnskabsår.

   

  Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes be­handlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.

   

  Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dags­ordenen, kan ikke sættes under afstemning.

   

  Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behand­les:

   

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og be­sty­relsen.
  4. Rettidigt indkomne forslag fra med­lem­merne.
  5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt valg af administrator.
  10. Eventuelt.

              Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under af­stemning.

   

  • 14.

   

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme var­sel som den ordinære, afholdes, når besty­relsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af                foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraor­dinære gene­ralforsamling angives.

   

  Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstra­or­dinær generalforsamling er indgivet til be­styrel­sen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medreg­nes.

   

  • 15.

   

  Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en diri­gent, der på generalforsam­lingen afgør alle tvivls­spørgsmål vedrørende sagernes behand­lings­måde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, sup­pleant,                    kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

   

  Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsopræk­ning, medmindre generalforsam­lingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

   

  Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet med­lem eller et medlem af vedkommendes husstand.

   

  Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtæg­ten bestemmer andet. Blanke stem­mer medregnes ikke.

   

  Stk. 5. Over det på generalforsamlingen pas­serede skal der udarbejdes et referat, der under­skrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver hen­seende.

   

  Stk. 6. Senest en måned efter generalfor­samlingens afholdelse optages referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Medlemmer der fremsætter skriftlig begæring herom kan dog få kopi tilsendt med post.

   

  • 16.

   

              Når der på generalforsamlingen er truffet gyl­dig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af                  general­forsamlingens beslutning.

   

  • 17.

   

  Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlem­mer, der vælges af ge­neral­forsamlingen. For­manden vælges direkte af generalforsam­lin­gen for en 2 årig periode, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Valg­bar til be­                          styrelsen er ejer og ægtefælle/samlever. Der kan højest være 1 medlem fra hver ejendom i bestyrelsen.

   

  Stk. 2. Hvis et medlem er en juridisk person, kan repræsentanter for denne vælges til bestyrelsen.

   

  Stk. 3. Et medlems ægtefælle/samlever eller beslægtet i line linie er valgbar til bestyrelsen.

   

  Stk. 4. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

   

  Stk. 5. Dersom antallet af bestyrelsesmedlem­mer ved afgang i årets løb, og efter at sup­pleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil først­kommende generalforsamling.

   

  Stk. 6. Medlemmer af grund­ejerforeningen er pligtige at modtage valg som formand og som med­lem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion.

   

   Stk. 7. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmin­dre generalforsamlingen be­stem­mer andet.

   

  • 18.

   

  Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og ved­ligeholdelse af fællesarealer og fællesan­læg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

   

  Stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt admi­nistrator.

   

  Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af med­ar­bejdere til at forestå administration, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. Aflønningen må ikke overstige hvad der er sædvanligt og                      rimeligt for et job af den pågældende art.

   

  Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte forman­den eller to medlemmer finder det nødvendigt.

   

  Stk. 5. Over det under forhandlingerne pas­sere­de føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrel­sesmøde.

   

  Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer gi­ver møde.

   

  Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for­mandens stemme afgørende.

   

  Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af forenin­gens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal ud­valgs­formanden altid være et be­sty­relses­medlem

   

  • 19.

   

              Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af be­sty­relsen eller af formanden og et besty­relsesmedlem i forening.

   

  Kap. 6.

  Regnskab og revision:

   

  • 20.

   

  Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalen­deråret. Første regnskabs­år løber dog fra forenin­gens stiftelse og til kalenderårets udløb.

   

  Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

   

  Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. februar og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til med­lemmerne samtidig med indkaldelse til                    general­forsamlingen.

   

  • 21

   

              Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller general­forsamlingen. Foreningens midler ind­sættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn, eller på anden fuldt                              betryggende måde.

   

  Kap. 7.

  Forskellige bestemmelser:

   

  • 22


              Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til med­lemmernes godkendelse ved                    førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

   

  • 23.

   

  Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

   

  Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny gene­ralforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsam­ling kan forslaget                    vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

   

  Stk. 3. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af byrådet.

     Således vedtaget på grundejerforeningens generalforsamlinger og senest ændret den 27/8 2017.