Vedtægter

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Vedtægter for grundejerforeningen 


                                                                                                                     

                                                                                                              
                                                                 __                                                                                                                                                                                      Indbetaling af kontingent for 2024, udsendes i januar og udgør 2.000 kr. pr. parcel.


Vedtægter for grundejerforeningen Bøtø:


Kap. 1.
Foreningens navn og hjemsted:


  § 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen Bøtø.


  § 2.
Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.


Kap. 2.
Foreningens område og medlemskreds:


  § 3.
Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene matr.nr.8 fs – 8 fø, 8 ga – 8 gø, 8 ha – hø, 8 ia –
iø, 8 ka – kø, 8 la – 8 lø, 8 ma – 8 mø, 8 na, 8 nb og 8 nc samt matr.nr. 10 e, 10 qg - 10 qø,
10 ra - 10 rz Bøtø by, matr.nr. 8 fl – 10 qd Bøtø by og matr.nr. 47 Bøtø Nor, Væggerløse, der
er beliggende inden for Lokalplan nr. 69.


  § 4.
Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er
beliggende inden for foreningens område.


Kap. 3.
Foreningens formål og opgaver:


  § 5.
Stk. 1. Grundejerforeningen skal overtage drift og vedligeholdelse af fællesarealer og
fællesanlæg.


Grundejerforeningen udfører tillige de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i
medfør af lovgivningen, samt den til enhver tid gældende lokalplan for området.


Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under
foreningens område hørende ejendomme.


Stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de
økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens
opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.


  § 6.
Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.


Kap. 4.
Medlemmernes forhold til foreningen:


  § 7.
Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til
foreningen henlagte opgaver skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller
tillige ved optagelse af lån.


Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.


Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene
betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 1% pr.
påbegyndt måned af det skyldige beløb.


Stk. 4. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.


Stk. 5. Efter afslutning af byggeri på grunden har grundejeren pligt til at udbedre skader på
veje og rabatter forårsaget af byggeriet eller leverandører til dette, samt afrette rabatten
ud for egen grund med fald mod skel, så regnvand frit kan løbe væk fra kørebanen.


Stk. 6. På parcellerne eller på vejarealer inden for grundejerforeningens område, må der
ikke foretages oplagring, herunder henstilling af campingvogne, u-indregistrerede biler,
lastbiler, lystfartøjer eller tilsvarende. I forbindelse med byggeri kan campingvogne
midlertidigt henstilles til anvendelse som mandskabsvogne.


  § 8.
Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor
der er pligt til at være medlem af foreningen.


Stk. 2. Der betales lige store bidrag for alle ejendomme.


Stk. 3. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for
ejendomme, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.


  § 9.
I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet
end deres andel i foreningens formue.


  § 10.
Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være
ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af
foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.


Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for
foreningen, idet den tidligere ejer, dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer,
opstået i dennes ejertid, over for foreningen.


Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og
i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt tidligere ejers eventuelle nye
bopæl.


Stk. 4. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til
administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mailadresse kan modtage
beskeder/informationer fra administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter emailadresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet
ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen
ikke kommer frem til medlemmet.


Stk. 5. Når foreningen har registreret en e-mailadresse på et medlem, er bestyrelsen og
administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og
fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, referater,
opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger mv. Fremsendelse
gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-Boks eller lignende.


Stk. 6. Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail,
henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens
hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at
være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre
bestemmelser i nærværende vedtægt.


Stk. 7. Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post,
såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til
administrator om at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.


Stk. 8. Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give
meddelelser mv. med almindelig post.


  § 11.
Stk. 1. Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag, der er pålagt
medlemmet.


Kap. 5.
Foreningens ledelse og administration:


  § 12.
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.


Stk. 2. Medlemmerne, medlemmers ægtefæller og medlemmer af ejerens husstand har altid
ret til at være til stede ved generalforsamlingen.


  § 13.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned i
grundejerforeningen.


Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske 8 uger før afholdelsesdatoen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest
4 uger efter indkaldelsen, hvorefter bestyrelsen har 2 uger til at behandle de indkomne
forslag.


Dagsorden, underskrevet årsregnskab, budget for det kommende år samt indkomne forslag,
udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.


Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.


Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt valg af administrator.
10.Eventuelt.
Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning.


  § 14.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig
begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i
restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.


Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli
måned dog ikke medregnes.


  § 15.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må
ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for
foreningen.


Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller
dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.


Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et
medlem af vedkommendes husstand.


Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke.


Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.


Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse optages referat af
generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Medlemmer der fremsætter skriftlig
begæring herom, kan dog få kopi tilsendt med post.


  § 16.
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse,
er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold,
der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.


  § 17.
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for en 2-årig periode, medens bestyrelsen i
øvrigt konstituerer sig selv. Valgbar til bestyrelsen er ejer og ægtefælle/samlever. Der kan
højest være 1 medlem fra hver ejendom i bestyrelsen.


Stk. 2. Hvis et medlem er en juridisk person, kan repræsentanter for denne vælges til
bestyrelsen.


Stk. 3. Et medlems ægtefælle/samlever eller beslægtet i line er valgbar til bestyrelsen.


Stk. 4. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


Stk. 5. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv
indtil førstkommende generalforsamling.


Stk. 6. Medlemmer af grundejerforeningen er pligtige at modtage valg som formand og som
medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion.


Stk. 7. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.


  § 18.
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og
vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser,
som er henlagt til foreningen.


Stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele
heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.


Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå administration, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.
Aflønningen må ikke overstige hvad der er sædvanligt og rimeligt for et job af den
pågældende art.


Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det
nødvendigt.


Stk. 5. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af
bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.


Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.


Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.


Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem


  § 19.
Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening.


Kap. 6.
Regnskab og revision:


  § 20.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse og til kalenderårets udløb.


Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde
sted.


Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. februar og skal af denne være revideret
såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes
til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.


  § 21
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller
generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i
foreningens navn, eller på anden fuldt betryggende måde.


Kap. 7.
Forskellige bestemmelser:


  § 22
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig
efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen
til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige
anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


  § 23.
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3
majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal
udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.


Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en
måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.


Stk. 3. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af byrådet.Således vedtaget på grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling og senest ændret den 9. oktober 2022.