Detaljeret info

Velkommen til detaljeret info

Postkasseoversigt:

Torben-Voigt logtvoigt@outlook.dk  står for udlevering af postkassenøgler.

Vigtige Kontaktoplysninger

SEAS NVE Elforsyning              

https://www.seas-nve.dk/kundeservice/kontakt


SEAS NVE- opret ny kunde   

https://www.seas-nve.dk/kundeservice/mit-seas-nve/oprettelse.


Akut døgnvagt                                                         70 29 29 29

___________________________________________________________________________

Marielyst Vandværk                

http://www.marielystvand.dk/

__________________________________________________________________________

Guldborgsund Kommune       https://www.guldborgsund.dk/da/Om_kommunen/Kontakt/Akutnumre.aspx

Regler omkring beskæring     https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/TRAFIK_VEJE_OG_HAVNE/Brug_af_det-offentlige_rum/Beskaering_af_haekke_og_traeer.aspx                                                                  Målene angivet her kan ses tydeligere

                                                                  på Kommunens hjemmeside.


___________________________________________________________________________

Refa, affald & spildevand       https://www.guldborgsund.dk/da/Om_kommunen/Kontakt/Akutnumre.aspx ___________________________________________________________________________

Politi Alarm Telefon                  114                      Miljøvagten, også 114

Lokal Politi                                   54851448

___________________________________________________________________________

Alarm                                              112

___________________________________________________________________________

Lægevagten                                 70 15 07 00                 Akut                   70 15 07 08

___________________________________________________________________________

Tandpinevagt udenfor normal åbningstid    29 60 01 11

___________________________________________________________________________

Ja, husk nu sikkerhedsudstyret ! Skulle jo nødigt bruge 112!

Persondatapolitik:

Ja, inden man tænker over det så er de blevet store.

Dato 25.05.2018
Privatlivsbeskyttelsespolitik for E/F Dataansvarlighed
Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt
E/F behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
E/F er dataansvarlig, men får hjælp til opfyldelse af de persondataretlige forpligtelser af administrator:
Grundejerforeningen Bøtø (her kaldet E/F) CVR – nr. 35359419 c/o Administratorteamet, Nørrelundvej 8, B, 2730 Herlev
Har du spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@boetoe.dk
Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK
Nørre Voldgade 2, 1358 København K 2/5
form. 18-20-C3
Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er medlem af E/F. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vedtægtsmæssige aftaleforhold med dig, samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
 Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-e-mailadresse
 CPR-nummer
 Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i forbindelse med overvågning.
Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af din lejlighed, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud via serviceloven eller anden sociallovgivning eller oplysninger om opsætning af nøgleboks til brug for hjemmeplejen.
Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.
Opsætning af tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at private områder, eksempelvis ind ad dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker til brug for:
 Administration af E/F, herunder
o Kommunikation med dig
o Udarbejdelse af årsrapporter, generalforsamlingsreferater m.v.
o Opkrævning af fællesudgifter og andre udgifter, der udspringer af dit medlemskab af E/F
o Evt. særaftaler eller tilladelser om adgangsveje, vedligeholdelsespligt, forbedringer eller udlejning
o Evt. klager fra dig eller klager om dig modtaget fra en anden
 Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav, fx hvis der er en tvist om vedligeholdelsesmangler, manglende betaling af fællesudgifter eller manglende overholdelse af god skik og orden i ejendommen
 Opfyldelse af lovkrav, fx ved indsamling af oplysninger som følge af hvidvaskloven
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK
Nørre Voldgade 2, 1358 København K 3/5
form. 18-20-C3
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift af E/F. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, hvilket sker ved kontakt med dig.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte administrator på kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du har ændringer til de oplysninger vi har om dig.
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.
Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til
Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere E/F, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.
Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det
Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx i forbindelse med tinglysning af vedtægter eller som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber. Det kan også være, hvis der behandles tvister ved boligretten fx om vedligeholdelsespligt, erstatning for skade eller lignende.
Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.
Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.
Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK
Nørre Voldgade 2, 1358 København K 4/5
form. 18-20-C3
Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og forbrug. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.
Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til vores administrator ved at bruge kontaktoplysningerne øverst i vores privatlivspolitik.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til vores administrator og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK
Nørre Voldgade 2, 1358 København K 5/5
form. 18-20-C3
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, fx hvis dataene ikke længere er korrekte.
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om din anmodning er berettiget, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at flytte dine data (Dataportabilitet)
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du kan også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder, hvis du får brug for det.
Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Vores sagsgang ved henvendelser
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Forslag, der af medlemmerne, ønskes be­handlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.

Bestyrelsen deltager i to årlige møder med de fælles grundejerforeninger på Marielyst, samt et årligt møde med Guldborgsund Kommune

Vedtægter for Grundejerforeningen Bøtø:

Kap. 1.

Foreningens navn og hjemsted.

 

 • 1.

 

Foreningens navn er Grundejerforeningen  Bøtø.

 

 • 2.

 

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kom­mune.

 

Kap. 2.

Foreningens område og medlemskreds.

 

 • 3.

 

Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene matr.nr.8 fs – 8 fø, 8 ga – 8 gø, 8 ha – hø, 8 ia – iø, 8 ka – kø, 8 la – 8 lø, 8 ma – 8 mø, 8 na, 8 nb og 8 nc samt matr.nr. 10 e, 10 qg - 10 qø, 10 ra - 10 rz Bøtø by, matr. nr. 8 fl – 10 qd Bøtø by og matr. nr. 47 Bøtø Nor, Væggerløse, der er beliggende inden for Lokalplan nr. 69.

 

 • 4.

 

Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for forenin­gens område.

 

Kap. 3.

Foreningens formål og opgaver.

 

 • 5.

 

Stk. 1. Grundejerforeningen skal overtage drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

 

Grundejer­foreningen ud­fører tillige de opgaver, der i øvrigt henlægges til for­enin­gen i medfør af  lovgivningen, samt den til enhver tid gældende lokalplan for området.

 

Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsam­lingsbeslut­ning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

 

Stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

 

 • 6.

 

Grundejerforeningen er uafhængig af partipo­litiske interesser.

 

Kap. 4.

Medlemmernes forhold til foreningen.

 

 • 7.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og ad­ministration af de til foreningen henlagte opgaver skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

 

Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fast­satte bidrag.

 

Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkost­ninger, men tillige et rentebeløb på 1% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.

 

Stk. 4. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalfor­samlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

 

Stk. 5. Efter afslutning af byggeri på grunden har grundejeren pligt til at udbedre skader på veje og rabatter forårsaget af byggeriet eller leverandører

til dette samt afrette rabatten ud for egen grund med fald mod skel, så regnvand frit kan løbe væk fra kørebanen.

 

Stk. 6. På parcellerne eller på vejarealer inden for grundejerforeningens område må der ikke foretages oplagring, herunder henstilling af campingvogne, uindregistrerede biler, lastbiler, lystfartøjer eller tilsvarende. I forbindelse med byggeri kan campingvogne midlertidigt henstilles til anvendelse som mandskabsvogne.

 

 • 8.

 

Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af fore­ningen.

 

Stk. 2. Der betales lige store bidrag for alle ejendomme.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

 

 • 9.

 

I forholdet til tredjemand hæfter medlem­merne ikke for fore­ningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

 

 • 10.

 

Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer, opstået i dennes ejertid, over for foreningen.

 

Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejer­skiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt tidligere ejers eventuelle nye bopæl.

 

Stk.4. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fraadministrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 5. Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, referater, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-boks eller lignende.

Stk. 6. Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

Stk. 7. Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.

Stk. 8. Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

 • 11.

 

Stk. 1. Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlem­met.

 

Kap. 5.

Foreningens ledelse og administration.

 • 12.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerfore­ningens højeste myndighed.

 

Stk. 2. Medlemmerne, medlemmers ægtefæller og medlemmer af ejerens husstand har altid ret til at være til stede ved generalforsamlingen.

 

 • 13.

 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned i Guldborgsund kommu­ne.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af be­styrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

 

Stk. 3. Dagsorden, der fastsættes af bestyrel­sen, skal følge med ind­kaldelse til generalfor­sam­lingen. Det samme gælder det under­skrevne årsregnskab samt forslag til budget for det kommende regnskabsår.

 

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes be­handlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.

 

Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dags­ordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behand­les:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og be­sty­relsen.
 4. Rettidigt indkomne forslag fra med­lem­merne.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt valg af administrator.
 10. Eventuelt.

            Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under af­stemning.

 

 • 14.

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme var­sel som den ordinære, afholdes, når besty­relsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraor­dinære gene­ralforsamling angives.

 

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstra­or­dinær generalforsamling er indgivet til be­styrel­sen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medreg­nes.

 

 • 15.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en diri­gent, der på generalforsam­lingen afgør alle tvivls­spørgsmål vedrørende sagernes behand­lings­måde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, sup­pleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

 

Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsopræk­ning, medmindre generalforsam­lingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

 

Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet med­lem eller et medlem af vedkommendes husstand.

 

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtæg­ten bestemmer andet. Blanke stem­mer medregnes ikke.

 

Stk. 5. Over det på generalforsamlingen pas­serede skal der udarbejdes et referat, der under­skrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver hen­seende.

 

Stk. 6. Senest en måned efter generalfor­samlingens afholdelse optages referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Medlemmer der fremsætter skriftlig begæring herom kan dog få kopi tilsendt med post.

 

 • 16.

 

Når der på generalforsamlingen er truffet gyl­dig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af general­forsamlingens beslutning.

 

 • 17.

 

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlem­mer, der vælges af ge­neral­forsamlingen. For­manden vælges direkte af generalforsam­lin­gen for en 2 årig periode, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Valg­bar til be­styrelsen er ejer og ægtefælle/samlever. Der kan højest være 1 medlem fra hver ejendom i bestyrelsen.

 

Stk. 2.  Hvis et medlem er en juridisk person, kan repræsentanter for denne vælges til bestyrelsen.

 

Stk. 3. Et medlems ægtefælle/samlever eller beslægtet i line linie er valgbar til bestyrelsen.

 

Stk. 4. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 5. Dersom antallet af bestyrelsesmedlem­mer ved afgang i årets løb, og efter at sup­pleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil først­kommende generalforsamling.

 

Stk. 6. Medlemmer af grund­ejerforeningen er pligtige at modtage valg som formand og som med­lem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion.

 

 Stk. 7. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmin­dre generalforsamlingen be­stem­mer andet.

 

 • 18.

 

Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og ved­ligeholdelse af fællesarealer og fællesan­læg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt admi­nistrator.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af med­ar­bejdere til at forestå administration, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. Aflønningen må ikke overstige hvad der er sædvanligt og rimeligt for et job af den pågældende art.

 

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte forman­den eller to medlemmer finder det nødvendigt.

 

Stk. 5. Over det under forhandlingerne pas­sere­de føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrel­sesmøde.

 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer gi­ver møde.

 

Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for­mandens stemme afgørende.

 

Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af forenin­gens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal ud­valgs­formanden altid være et be­sty­relses­medlem

 

 • 19.

 

Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af be­sty­relsen eller af formanden og et besty­relsesmedlem i forening.

 

Kap. 6.

Regnskab og revision.

 

 • 20.

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalen­deråret. Første regnskabs­år løber dog fra forenin­gens stiftelse og til kalenderårets udløb.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. februar og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til med­lemmerne samtidig med indkaldelse til general­forsamlingen.

 

 • 21

 

Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller general­forsamlingen. Foreningens midler ind­sættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn, eller på anden fuldt betryggende måde.

 

 Kap. 7.

Forskellige bestemmelser.

 

 • 22.

 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til med­lemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

 • 23.

 

Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

 

Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny gene­ralforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsam­ling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

 

Stk. 3. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af byrådet.

 

Således vedtaget på grundejerforeningens generalforsamlinger og senest ændret den 27/8 2017.